Paket ” Stöd för projektansökan”

Många finansiärer som beviljar projekt idag, kräver beskrivningar och kompetens kring hur projektet ämnar jobba med social hållbarhet, jämställdhet och icke-diskriminering. För att integrera de perspektiven i en ansökan behövs kunskap inför att en ansökan skrivs.

EDCS stöd för projektansökan erbjuder en grundutbildning i social hållbarhet. Utbildningen syftar till att förklara det sociala hållbarhetsbegreppet. Den förklarar diskrimineringslagen, jämställdhet och inkluderingsarbete på den nivå som behövs inför arbete med en ansökan. Utbildningen går igenom hur ett projekt arbetar fram mål, aktiviteter och indikatorer för det sociala hållbarhetsarbetet. I EDCS paket ”Stöd för projektansökan” ingår: 

  • Basutbildning- Social hållbarhet
  • Basutbildning- att integrera hållbarhetsperspektivet i ett ansökningsförfarande.
  • Genomläsning och feedback på er ansökan.
  • Dialogmöte för feedback och genomgång av ansökan
 

Stöd i Projekt

Utbildning och processtöd- Socialt hållbarhetsarbete

Social hållbarhet utgår från de globala målen i Agenda 2030. Med social hållbarhet menas att människor lever i ett samhälle som är jämställt och jämlikt och att villkoren för människor inte exkluderar någon. Som arbetsgivare handlar arbetet om att kartlägga och analysera om arbetsvillkoren för medarbetare är jämställda och jämlika. Det handlar om att vilja utveckla och förbättra verksamheten för att få människor att trivas och må bra på jobbet.

Flertalet organisationer arbetar med att på olika sätt bidra till de mål som finns uppsatta för agenda 2030. EDCS kan finnas med som ett stöd, både för utbildning och rådgivning i hur du omsätter mål och indikatorer till praktiskt arbete i verksamheten.

Huvudfokus läggs på hur arbete med att skapa inkludering fungerar, vilka verktyg vi kan använda oss av och hur man undersöker nuläget för att kunna ta steget mot en inkluderande och socialt hållbar organisation.

 

Utbildning och processtöd- Horisontella Principerna

För dig som vill ha stöd i arbetet med att integrera horisontella principer i ett projekt. EDCS har lång erfarenhet av att fungera som utbildare och processtöd för arbete med horisontella principer i projekt. Vi har vana av att både fungera som stöd åt annan aktör, men har även själva drivit flertalet projekt bland annat europeiska socialfonds projekt, projket i kommuner, tillsammans med kommunalförbund etc.

Utbildning i horisontella princer går igenom grunderna i det arbetet och ger en kunskapsbas för hur arbetet integreras i alla delar av projektet.

Vi föreslår att utbildningen kombineras med rådgivning och stöd under projektets gång, då det ökar förutsättningarna att nå bästa resultat. Arbetet sker vanligtvis tillsammams med projektledare och- / eller en arbetsgrupp och inkluderar teori, övningar och diskussion.

 

Utbildning och processtöd- Jämställdhetsintegrering

EDCS hjälper dig att förbättra, utveckla och utvärdera ert arbete med att jämställdhetintegrera din verksamhet. Arbetet handlar om att jämställdhetsperspektivet ska finnas med i alla nivåer i arbetet.

Jämställdhetsintegrering är en strategi som syftar till att förbättra verksamheters service, tjänster. Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin som Sverige använder för att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål.