Seminarieserie- Arbetsmiljö och social hållbarhet

Arbete med social hållbarhet och jämställdhet hänger nära ihop och kompletterar varandra på flera sätt. När dessa två aspekter integreras i företagsverksamheten kan de skapa en mer rättvis och inkluderande arbetsmiljö för alla. EDCS erbjuder en seminarieserie i 3 delar där du lär dig grunderna för att skapa ett utvecklingsarbete för en attraktiv och konkurrenskraftig organisation. Arbete för diskrimineringsfrihet och säkra arbetsmiljöer främjar en organisations utveckling.

Seminarium 1 – LAS- Lagen om anställningsskydd

Kopplingen mellan Lagen om anställningsskydd (LAS) och Diskrimineringslagen är att båda är lagar som syftar till att skydda arbetstagares rättigheter, säkerställa likabehandling och förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Båda lagarna kompletterar varandra och bidrar till att skapa en arbetsmiljö som främjar jämlikhet och rättvisa behandlingsvillkor för anställda.

Vid andra utbildningstillfället behandlas diskrimineringslagen.

 • Varför finns det en diskrimineringslag?
 • Diskrimineringsgrunder begrepp och betydelse.
 • Kopplingar mellan bias och diskriminering.

Seminarium 2-OSA- organisatorisk och social arbetsmiljö

Jämställdhet på arbetsplatsen kan skapa en mer inkluderande och rättvis arbetsmiljö. Genom att eliminera diskriminering och skapa en kultur av lika värde och respekt kan arbetsplatsen bli mer motiverande och produktiv för alla anställda.

Vid första utbildningstillfället fokuserar vi på arbete enligt OSA- organisatorisk och säker arbetsmiljö.

 • Kort om arbetsmiljölagen
 • Vad är OSA?
 • Så konkretiserar du arbetet med verktyget OSA.
 • Kopplingar mellan OSA och föräldraledighetslagen, semesterlagen och arbetstidslagen.

Seminarium 3 – DiskL- diskrimineringslagen.

 Genom att identifiera exkluderande normer kan arbetsplatsen arbeta aktivt för att inkludera alla medarbetare, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexualitet, funktionsnedsättning eller andra egenskaper. Detta kan öka arbetsglädjen och produktivitet. Vid sista utbildningstillfället kommer vi att synliggöra hur er organisation kan jobba för att utveckla ert sociala hållbarhetsarbete.

 • Socialt hållbarhetsarbete och attraktivitet
 • Normer som hindrar utveckling
 • Vad är normen för att vara människa?
 • Kopplingen mellan diskriminering, arbetsmiljöarbete och en attraktiv, konkurrenskraftig och innovativ arbetsplats