Övningar

Vanliga fallgropar för jämställdhetsarbete

Bakgrund

Sveriges kommuner och regioner har tagit fram material som kan fungera som stöd för att integrera jämställdhet i ordinarie arbete. ”Blicka inåt” heter materialet som är framtaget under ett utvecklingsprojekt för jämställdhet. En del av materialet är att synliggöra eventuella fallgropar för jämställdhetsarbetet. Kolla igenom checklistan tillsammans i er gemensamma arbetsgrupp och fundera över om er verksamhet faller i några av dessa fallgropar. Diskutera sedan vilka insatser som behövs för att ta sig ur/undvika dessa. 

Syfte

Att få deltagarna att tydliggöra att det finns fallgropar som möjligen försvårar jämställdhetsarbetet. Något som kan kännas bra att få bekräftat och diskutera tillsammans för att undvika att känna att det är omöjligt att komma framåt. 

Vanliga fallgropar för jämställdhetsarbete:

Låg kunskap om problemet: ”Det är väl redan jämställt?”

Ledningen prioriterar inte arbetet.

Otydliga mål och oklart varför det ska göras.

Jämställdhet saknas i styrande dokument.

Andra frågor prioriteras.

Brist på tid och resurser.

Brist på systematik i arbetet.

Upplevs komplicerat och abstrakt.

Motstånd från kollegor eller ledning

Privata åsikter står i vägen.

Långsamma resultat leder till stagnation.

Svag efterfrågan av resultat.

Saknas kultur som stödjer arbetet.

Ensamt att driva frågan.

Könsneutrala formuleringar på grund av oro att exkludera personer av annan könsidentitet.