Utbildningar, Workshops och rådgivning

DOSA- diskrimineringsfri och säker arbetsplats.

Nyckeln till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är tydlig organisering. DOSA är en metod som integrerar arbete enligt arbetsmiljölagen med arbete enligt diskrimineringslagen, vilket gör ert arbetsmiljöarbete mycket smidigare. Metoden visar hur arbetet kan organiseras på bästa sätt för att nå upp till lagkravn och samtidigt ge ytterligare effekter på verksamheten.

I koncept och metod DOSA ingår följande moment:

 • Identifierade team
 • Rollsättning och arbetsbeskrivning
 • Inventering av pågående arbete
 • Utbildningsavnitt
 • Verksamhetsanalys för att synliggöra ojämstllda och ojämlika villkor
 • Personalundersökning som inkluderar alla diskrimineringsgrunder
 • Sårbarhetsindikator
 • Vägledning, handledning och processtöd

DOSA innehåller:

 • 3 heldagasutbildninar alternativt 6 halvdagarsutbildningar
 • 25 timmar processtöd
 • Redskap för en diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö
 • Guide under arbetsgången.

Vi gör en plan för när utbildningstillfällen och proesstöd är möjliga för er och för en dialog om kring vilka aktiviteter ni önskar fördjupat stöd.

 

Hållbar organisationsutveckling- ett ledarskapsprogram

För dig som vill gå på djupet med både teori och verktyg i strävan att få en hållbar och attraktiv organisation. Utbildningen genomförs under ett antal dagar där vi går igenom hur ni skapar bästa förutsättningar för att arbeta mot en hållbar organisation. En del i arbetet med att skapa en hållbar organisation är att kunna förstå sambandet mellan attraktivitet och jämlika villkor på arbetsplatsen. Ett sätt att ta sig an utmaningen med framtida kompetensförsörjning.

Avsnitt som behandlas:

 • Förändringsledning
 • Vilken organisation vill vi ha?
 • Arbetsmiljö, normer, jämställdhet och inkludering
 • Vad gör er till en attraktiv verksamhet som attraherar nya medarbetare och behåller nuvarande kompetens?
 • Vad innebär jämställd strategisk kompetensförsörjning?

 

Utbilding "Vad är jämställdhet, genus och normkritik?"

Utbildningen går igenom centrala begrepp och beskriver vad jämställdhetsarbete innebär i praktiken. Avsnitt som behandlas är:

 • De jämställdhetspolitiska målen
 • Jämställdhet, samhälle, organisation och individ
 • Normkritik- en del av jämstäldlhetsarbetet

Utbildningen går igenom hur normer på arbetsplatsen , i skolan, i samhället kan bidra till att människor känner sig exkluderade och hur en kan jobba för att skapa jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter.

 

Utbildning  i Diskrimineringslagen

För dig som vill ha en genomgång av diskrimineringslagen, lära dig förstå de olika diskrimineringsgrunderna och hur arbete med aktiva åtgärder kan fungera i praktiken.Avnitt som behandlas:

 • Diskrimineringsgrunderna
 • Direkt diskriminering/ Indirekt diskriminering
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Diskrimineringslagen VS arbetsmiljölagen
 • Arbete med aktiva åtgäder, så här blir arbetet praktiskt.

 

Utbildning "Jämställd strategisk kompetensförsörjning"

Arbete med jämställda och jämlika villkor i en organisation är nödvändiga i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. En verksamhet som arbetar med att medarbetare utvecklas och trivs på jobbet hör ihop med att attrahera och behålla medarbetare, oavsett kön och bakgrund. EDCS utbildning tar sin utgångspunkt i arbete enligt ARUBA. Avsnitt som behandlas.

 • Attraktiv arbetsgivare- för vem?
 • Rekrytera för mångfald
 • Utveckling, kompetensutveckling och karriärutveckling
 • Behålla, jämställda och jämlika villkor & trygg och diskrimineringsfri arbetsplats
 • Avveckla, en del i utvecklingsarbetet.

 

Kartläggning av lokala genuskontakt

Ett lokalt genuskontrakt är en kartläggning av ungas uppfattning om den lokala utvecklingen. Rapporten bidrar till att synliggöra perspektiv på utvecklingsarbetet, som traditionellt inte ryms i kommuners processer. Rapporten kan fungera som underlag för kommunens framtida utvecklings och jämställdhetsarbete. Arbetet är uppdelat i tre delar:

 • Kort historik om kommunens utvecklingsarbete med arbetsmarknad, fritidsliv, utbildning.
 • Djupintervjuer med unga vuxna. Vad är deras syn på satsningar och arbete som pågår i dagsläget?
 • Förslag på framtida utvecklingsmöjligheter

Syftet är att kartlägga ungas uppfattning om den lokala utvecklingen och undersöka om kommun, arbetsliv och kommunens marknadsföring och framtida utveckling, stämmer överens med de ungas syn på densamma. Rapporten bidrar på så sätt till att synliggöra perspektiv på utvecklingsarbete som traditionellt inte ryms i kommuners processer.

Behöver du fråga om råd?

Ibland dyker det upp en fråga som en kan behöva svar på från någon som är expert på vårt kompetens område. Det går att kontakta EDCS i små och stora frågor.

 • Behöver du ett bollplank i arbetet med antidiskriminering enligt diskrimineringslagen?
 • Har du har frågor kring jämställdhet och mångfald?
 • Behöver du stöd i arbetet med arbetsmiljö och aktiva åtgärder?

Vi finns tillgängliga för att svara på dina frågor. Ring eller maila oss så tar vi kontakt med dig för att hjälpa dig vidare.

hilda.rolfsdotter@edcs.se

caroline.lennemar@edcs.se