Vi erbjuder

Jämställd organisation – jämställd medborgarservice

EDCS har inga färdiga utbildningspaket, istället utgår vi från er verksamhets nuläge och behov och planerar och lägger upp insatser/aktiviteter tillsammans med er som samverkanspart. Det är just i de många vardagliga arbetsuppgifterna som jämställdhetsarbetet kan öppna nya perspektiv och förhållningssätt som påverkar den interna organisationen och medborgarservicen.

EDCS genomför föreläsningar, utbildningar och workshops inom områdena:

 • Jämställdhetsintegrering
 • Diskrimineringslagen
 • Trakasserier – förebyggande arbete
 • Jämställdhet som motor för organisationsutveckling
 • Ledarskap – medarbetarskap i en hållbar organisation
 • Värdegrundsarbete
 • Jämställdhet, normkritik och genus som verktyg
 • GRÄNSFRIA PERSPEKTIV – metod för ökad delaktighet

Stöd och rådgivning

EDCS kan medverka till att utveckla ett genusmedvetet arbetssätt genom att samverka som ett stöd för en organisations pågående förändringsprocesser. Det betyder att vi under en implementeringsprocess bland annat kan bidra med att metoder och analysverktyg för att arbeta normkritiskt, kartlägga, sätta mål, skapa handlingsplaner, genomföra och utvärdera.

Nedan följer några förslag på inriktningar efter arbetsområde/förvaltning. Vi har mycket mer att erbjuda på fler områden, så kontakta oss gärna vid frågor.

Område utbildning

Syftet med ert arbete kan vara att ge kommunen bättre förutsättningar att nå det jämställdhetspolitiska målet om att ge kvinnor och män, flickor och pojkar och de som identifierar sig på annat sätt, samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Att ge kunskap om hur ni kan arbeta med lagkrav, förändrat bemötande, förbättrade skolresultat och skapa en hälsofrämjande verksamhet.

Att fördjupa den teoretiska kunskapen på område normkritik, genus, jämställdhet och begrepp.

Innehåll:

 • Diskrimineringslagen/Skollagen
 • Normkritik, jämställdhet och genus
 • Bemötande barn/vårdnadshavare
 • Likabehandlingsarbete
 • Skolresultat
 • Miljö (lokal, tal, material)
 • Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck
 • Interkulturell kompentens/pedagogik för bemötande av nyanlända
 • Jämställdhet i arbetslivet för SFI/SO

Område stadsförvaltning

Syftet med arbetet är att personal fått metoder och verktyg i det strategiska arbetet med jämställdhet, det vill säga jämställdhetsintegrering och genderbudgeting.

Att få kunskap i vad det innebär att konkret skapa ett hållbart jämställdhetsarbete på strukturell nivå.

Innehåll:

 • Jämställdhetsintegrering som metod. Hur går arbetet till?
 • Genderbudgeting
 • 4R: ett verktyg
 • Kommunikation
 • Material, informationskanaler, mötesformer, digitala verktyg
 • Jämställdhetsintegrerade anbudsförfaranden
 • Jämställdhetsintegrera strategisk kompetensförsörjning
 • Aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och arbete diskrimineringslagen
 • Jämställdhetsintegrerat kvalitetsarbete
 • Lokala genuskontrakt – en rapport som beskriver de lokala förutsättningarna för medborgare i kommunen.
 • Interkulturell kompetens, hur ett möte mellan personer från olika kulturer och kontexter kan bidra till ökad förståelse och ickediskriminering.
 • Diskrimineringslagen

Område socialtjänsten

Syftet med arbetet är att ge personalen fördjupade kunskaper i genus och jämställdhet

Att personalen har ett arbetssätt som gör att alla som kommer i kontakt med dem blir likvärdigt behandlade oavsett kön, könsidentitet/uttryck, sexualitet, trosuppfattning, etnicitet, ålder och funktionsnedsättning.

Att insatser fördelas likvärdigt till medborgare.

Innehåll:

 • Normkritik, jämställdhet och genus
 • Barnkonventionen, kvinnokonventionen och mänskliga rättigheter
 • Bemötande av barn/vårdnadshavare/brukare/vuxna
 • Interkulturell kompetens för bemötande av nyanlända