Vi erbjuder

Jämställdhet som strategi för utveckling

EDCS arbetar med jämställdhet, som strategi för att skapa utveckling, Utgångspunkten är alltid kön, men inte bara kön.

Faktorer som ålder, etnicitet, funktionsvariationer, sexualitet, klass, trosuppfattning och könsuttryck påverkar också kvinnors och mäns villkor. Jämställdhetsarbetet handlar på så sätt om att undersöka hur olika former av ojämlikhet uppstår – och kan förändras. EDCS problematiserar hela skalan av komplexitet som följer arbete med utgångspunkt i kön och arbetar alltså med det som ibland benämns mångfald.

Normkritiska perspektiv

EDCS använder normkritik som ett verktyg för att upptäcka och förändra, begränsande strukturer och normer.

Människor finns inom strukturer och istället för att fokusera på dem som uppfattas som ”avvikare”, undersöker vi normen som skapar ”avvikare”.

Normkritik handlar om att koppla utvecklingsarbetet till makt, positioner och handlingsutrymme. Vem eller vilka har rätten att betrakta, benämna och behandla? Fokus ligger därmed på hur ”det normala” skapas – och vem/vilka som har makten att förändra.

Genus som verktyg

EDCS använder begreppet genus för att beskriva de aspekter av kön som är socialt och kulturellt konstruerade. Det handlar om föreställningar, idéer och handlingar som formar våra sociala kön. Vad som uppfattas som ”kvinnligt” respektive ”manligt” är inte något definitivt, utan något föränderligt som vi ständigt skapar och omförhandlar i ett socialt, kulturellt och historiskt sammanhang.