Våra utbildningar och workshops

Utbildningar

Horisontella principer: För dig som vill ha stöd i arbetet med att integrera horisontella principer i ert projekt. Vad är horisontella principer och hur för vi in det i alla delar av projekt?
Utbildningsdagar och processtöd genom hela projektet. Ett arbetssätt som påbörjas redan under planeringsfasen.

Hållbar organisationsutveckling: För dig som vill gå från teori till praktik. För dig som ser sambanden mellan attraktivitet och jämlika villkor på arbetsplatsen. Avsnitt som behandlas:

Förändringsledning
Vilken organisation vill vi ha?
Arbetsmiljö, normer, jämställdhet och inkludering
Vad gör er till en attraktiv verksamhet som attraherar nya medarbetare och behåller nuvarande kompetens?

En ledarskapsutbildning för er som vet vad ni vill uppnå, men behöver mer på fötterna för att implementera ett arbetssätt som gör målsättningen möjlig.

Social hållbarhet: För dig som arbetar med att integrera dimensionen social hållbarhet i verksamheten. Huvudfokus läggs på hur arbete för att öka inkludering fungerar.
Utbildningen innehåller både teoriavsnitt och praktiska övningar och arbetsmaterial.

Diskrimineringslagen: För dig som vill ha en genomgång av diskrimineringslagen, lära dig förstå de olika diskrimineringsgrunderna och hur arbete med aktiva åtgärder kan fungera i praktiken.

Jämställdhetsintegrering: Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i det dagliga arbetet, i alla moment och beslut på alla nivåer. Metoden motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs vid sidan av annan verksamhet. Målet är att integreringen genomförs av ordinarie medarbetare, inte specialister. För att bygga den kunskapsbas som behövs för att kunna arbeta jämställdhetsintegrerat krävs dock initialt stöd och utbildning. EDCS levererar den typen av stöd till flera olika projekt och insatser.

EDCS använder en intersektionell ansats vid arbete med jämställdhetsintegrering. Det innebär att vi synliggör olika maktordningar och gör jämställdhetsarbetet till en fråga för alla kvinnor, män och de som definierar sin könsidentitet på annat sätt.

Jämställdhet, normkritik och genus som verktyg: Vad är jämställdhet och var befinner vi oss idag. Utbildningen går igenom centrala begrepp. Genom att tillsammans diskutera och genomföra övningar kommer vi att gå igenom hur vi påverkas av normer och hur det riskerar att begränsa oss. Vilka verktyg behöver vi för att upptäcka normer och hur kan vi skapa förändring?

Stöd och rådgivning: EDCS kan medverka till att utveckla ett genusmedvetet arbetssätt genom att samverka som ett stöd för en organisations pågående förändringsprocesser. Det betyder att vi under en implementeringsprocess bland annat kan bidra med att metoder och analysverktyg för att arbeta normkritiskt, kartlägga, sätta mål, skapa handlingsplaner, genomföra och utvärdera.

Du kan kontakta EDCS i små och stora frågor, om du behöver ett bollplank i arbetet med antidiskriminering enligt Diskrimineringslagen, om du har frågor kring jämställdhet och mångfald, vill ordna en utbildning  eller starta en bred utvecklingsprocess för att skapa en inkluderande organisation.