Vår verksamhet

Exempel på uppdrag där EDCS fungerat som stöd för jämställdhetsintegrering

STEG

EDCS fungerar sedan hösten 2019 som stöd för  jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och tillgänglighet inom ESF-projektet STEG.  Projektet, som genomförs i samverkan mellan Mariestad, Töreboda, Gullspång och Skövde kommun, pågår till mars 2022.

STEG undersöker nya vägar att möta behov av kompetensförsörjning genom orienteringsutbildningar som kombineras med utbildningspraktik. Utbildningarna har inriktningarna: förskola/skola, vård/omsorg och storkök.

Projektet fokuserar på att utveckla nya metoder för interaktion mellan arbetsplatser och deltagare i utbildningarna. Ett av målen är därför att utveckla ”mottagarkompetens” hos deltagande arbetsplatser.

Vid sidan av den kontinuerliga jämställdhetsintegreringen, genomför EDCS utbildningar och workshops för deltagare och arbetsplatser.

InTek – inkluderande teknikbransch

EDCS fungerade som processledare och processtöd i projektet Inkluderande teknikbransch, InTek, som drevs av Teknikcollege Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund.

Projektet syftade till att utveckla metoder som möjliggör strategisk kompetensförsörjning inom teknikbranschen genom att utmana normstrukturer på samhälls-, organisations- och individnivå.

Projektet tog ett helhetsgrepp och arbetade bland annat med områdena:

  • inkluderande arbetsplatskulturer för medarbetare och studerande
  • inkluderande lärandemiljöer inom branschen och i utbildning
  • metodutveckling i gränsöverskridande samverkan för att bearbeta normer och strukturer inom branschen, utbildningssektorn och det omgivande samhället

Projektet skapade förutsättningar för förändring både hos de involverade parterna och i det omgivande samhället genom att arbeta i två huvudfåror, som möttes i ett gemensamt, innovativt utvecklingsarbete. Metoden utgick från en genusmedveten och normkritisk ansats, som aldrig tidigare prövats i ett sammanhang där hela kedjan (från förskola till arbetsplatser) var delaktiga i arbetet. EDCS tillförde kontinuerligt kunskap och processtöd  för att projektet konsekvent skulle kunna använda en genusmedveten och normkritisk metod.

Kompetensnavet

EDCS fungerade under perioden oktober 2015 – september 2018, som processtöd för jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och tillgänglighet inom projektet Kompetensnavet. Projektet, som genomfördes i samverkan mellan IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst, finansierades av Europeiska socialfonden. Arbetet med att jämställdhetsintegrera projektet fokuserar på att säkra metoder och arbetssätt hos projektets coacher och projektpersonal.

Kompetensnavets mål var att skapa förutsättningar för implementering av standarden för ledningssystem avseende strategisk kompetensförsörjning (SS 624070:2009) i 180 industriföretag i Västsverige.

Kompetensnavet mötte ett identifierat behov av strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora industriföretag och fokus låg på att bredda rekryteringsbasen och säkra framtida kompetensförsörjning genom ett värdegrundsbaserat arbete med fokus på arbetsplatskultur. Målet var att skapa förutsättningar för att kvinnor och män med olika bakgrund, ska uppleva industrin som en attraktiv arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.