Vår verksamhet

Stöd för jämställdhetsintegrering

En viktig del av EDCS verksamhet är att fungera som processtöd för att integrera jämställdhet och en normkritisk ansats i projekt och insatser som drivs av andra utvecklingsaktörer.

I Sverige är jämställdhetsintegrering den huvudsakliga strategin för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet, att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att påverka samhället och sina egna liv.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i det dagliga arbetet, i alla moment och beslut på alla nivåer. Metoden motverkar att jämställdhetsarbetet bedrivs vid sidan av annan verksamhet. Målet är att integreringen genomförs av ordinarie medarbetare, inte specialister. För att bygga den kunskapsbas som behövs för att kunna arbeta jämställdhetsintegrerat krävs dock initialt stöd och utbildning. EDCS levererar den typen av stöd till flera olika projekt och insatser.

EDCS använder en intersektionell ansats vid arbete med jämställdhetsintegrering. Det innebär att vi synliggör hur olika maktordningar samspelar och gör jämställdhetsarbetet till en fråga för alla kvinnor, män och de som definierar sin könsidentitet på annat sätt.