Nya metoder för att säkra mångfaldiga perspektiv

GRÄNSFRI är ett nytt sätt att tänka och praktisera lokal utveckling.  Med hjälp av ett ESF-projekt, med samma namn, gavs EDCS, i samarbete med Essunga, Tibro och Skövde kommun, under perioden 2016 – 2019 utrymme att utveckla, testa och analysera, nya arbetssätt för att skapa villkor för delaktighet.

Projektet resulterade i en rad olika modeller för att sprida kunskap och skapa icke-exkluderande villkor för olika sammanhang. Det omfattande arbetet på många fronter skapade en kunskapsbank, som blev grunden för GRÄNSFRIA PERSPEKTIV, ett metodmaterial för att säkra att olika perspektiv får utrymme i det kommunala utvecklingsarbetet.

GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete, som vänder på perspektiv och gör mångfald till en motor för lokal utveckling. I projektet var målet att skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att öppna upp arbetet och ge utrymme för den utvecklingskraft som finns hos de kvinnor och män som bor och verkar i kommunen.

Lokala utvecklingslabb

I de kommuner som deltog i GRÄNSFRI – Tibro, Skövde och Essunga – fanns lokala utvecklingslabb med kvinnor och män med olika bakgrund, ålder och erfarenheter från näringsliv, offentlighet och civilsamhälle. De arbetade under drygt två år med att på olika sätt undersöka och skapa nya lösningar på lokala utmaningar. Labben fungerade som en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Arbetslivsnätverk

Parallellt skapade GRÄNSFRI arbetslivsnätverk bestående av lokala organisationer och företag i varje kommun. Ledare och personal fick på så sätt tillgång till utbildning och stöd i arbetet med att skapa mångfaldiga och attraktiva organisationer.

Partnerskap

Tillsammans bildade utvecklingslabb och arbetslivsnätverk ett nytt lokalt partnerskap. Målet är att partnerskap ska utveckla former för att konkret samverka för att skapa ett inkluderande arbets- och samhällsliv. Ett exempel på att den breda samverkan kan vara en motor för mångfaldsdriven utveckling är satsningen ”Låna en Volvoarbetare”.

GRÄNSFRI fokuserade på metodernas betydelse för att nå resultat. På att invånare inte ska vara mottagare av ”någras” syn på lösningar, eftersom utveckling föds genom brett deltagande och gränslös samverkan. Projektet resulterade bland annat i GRÄNSFRIA PERSPEKTIV, ett metodmaterial för kommunala verksamheter.

Projektet finansierades av Europeiska Socialfonden. Läs mer om projektet i GRÄNSFRIs slutrapport.