Ett nytt sätt att tänka och praktisera lokal utveckling

GRÄNSFRI är ett nytt sätt att tänka och praktisera lokal utveckling. ESF-projektet drivs av EDCS i samarbete med Essunga, Tibro och Skövde kommun.

GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete, som vänder på perspektiv och gör mångfald till en motor för lokal utveckling. Målet är att skapa nya lösningar på lokala utmaningar genom att öppna upp arbetet och ge utrymme för den utvecklingskraft som finns hos de kvinnor och män som bor och verkar i kommunen.

Lokala utvecklingslabb

I de kommuner som deltar i GRÄNSFRI – Tibro, Skövde och Essunga – finns lokala utvecklingslabb med kvinnor och män med olika bakgrund, ålder och erfarenheter från näringsliv, offentlighet och civilsamhälle. De kommer under drygt två år att träffas regelbundet för att på olika sätt undersöka och skapa nya lösningar på lokala utmaningar. Labben är en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Arbetslivsnätverk

Parallellt skapar GRÄNSFRI arbetslivsnätverk bestående av lokala organisationer och företag i varje kommun. Ledare och personal får på så sätt tillgång till utbildning och stöd i arbetet med att skapa mångfaldiga och attraktiva organisationer.

Partnerskap

Tillsammans bildar utvecklingslabb och arbetslivsnätverk ett nytt lokalt partnerskap. Målet är att partnerskapet ska utveckla former för att konkret samverka för att skapa ett inkluderande arbets- och samhällsliv. Den breda samverkan kan bli en motor för mångfaldsdriven utveckling som har potentialen att inkludera civilsamhälle, näringsliv och offentlighet i ett gemensamt arbete för att stärka kommunen och dess invånare.

GRÄNSFRI fokuserar på metodernas betydelse för att nå resultat. På att invånare inte ska vara mottagare av ”någras” syn på lösningar, eftersom utveckling föds genom brett deltagande och gränslös samverkan. Målet är ett diskrimineringsfritt samhälls- och arbetsliv, som säkrar att kunskap och erfarenheter kommer till sin rätt i ett lokalsamhälle, där invånarna kan ha reellt inflytande.

Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden.

Kontakta gärna de lokala projektledarna för mer information:

Tibro: Hanna Larsson, hanna.larsson@tibro.se

Skövde: Ingela Backman, ingela.backman@skovde.se

Essunga: Lina Oskarsson, lina.oskarsson@essunga.se