Vår verksamhet

foQus – en pågående resa

Projektet foqus är formellt avslutat, men kan beskrivas som en äventyrlig resa mot ett nytt sätt att arbeta med vardagsvillkoren, politik och inflytande. Och det är en resa som fortsatt präglar en del av EDCS verksamhet.

Det började som ett projekt kring vad som gör en region attraktiv, men slutade med att kvinnor tog plats i den regionala utvecklingen och skapade ett strategidokument med konkreta åtgärder för regionens politiker att bita i.

Projektet foQus styrdes av deltagarna. Inriktningen på arbetet i alla de grupper som skapades har därför varierat. Tillsammans bildade aktiviteterna en kedja av foQus-processer runt om i Skaraborg under tre år. Målet var inte att söka ett statistiskt svar utan att ge röst åt med olika bakgrund och förutsättningar, som inte har utrymme i det traditionella utvecklingsarbetet.

Varje kvinna har varit med i processen utifrån egna utgångspunkter och deltagarna talar därför inte med ”en röst”. Tvärtom bidrog bredden i målgruppen till att lyfta mångfaldiga perspektiv och synliggöra kvinnors olika samhällspositioner, intresseområden och villkor. Trots det finns ett stort antal områden, där deltagarna, oavsett klasstillhörighet, bakgrund och ålder visade stor samstämmighet och ville se samma typ av förändringar. foQus visade helt enkelt att kön har betydelse.

Hundratals kvinnor var aktiva i foQus och engagemanget har varit stort – så stort att det vägrade låta sig styras av projektets tidsramar. En grupp kvinnor jobbar vidare och har tagit plats i strukturen för det regionala utvecklingsarbetet. Resultatet börjar nu dyka upp i övergripande strategidokument för regionen och foQus har satt en sten i rullning, som inte kan hejdas. Arbetet med att stärka kvinnors inflytande går vidare.

foQus har genomförts inom ramen för EDCS, med stöd av Skaraborgs Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. Dokumentet ”HELA LIVET – HELA VÄGEN”, innehåller handfasta förslag och strategiska prioriteringar för att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Skaraborg.

Projektet överlämnar sitt stragidokument till tillväxtutskottets ordförande på foQus slutmässa.

Projektet överlämnar sitt stragidokument till tillväxtutskottets ordförande på foQus slutmässa.

FoQus väckte intresse, när en grupp deltagare presenterade det på Nordiskt Forum.

FoQus väckte stort intresse, när en grupp deltagare presenterade det på Nordiskt Forum.