Forskning och Rapporter

Rapport för avskaffandet av rasdiskriminering

Sverige överlämnar sin tjugofjärde och tjugofemte periodiska rapport i enlighet med artikel nio i den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Rapporten är framtagen av arbetsmarknadsdepartementets enheten för mänskliga rättigheter och diskrimineringsfrågor. Den visar bland annat att anmälningar om diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen har ökat åren 2017–2021. Etnisk tillhörighet är den näst vanligaste grunden för anmälningar om diskriminering

Här kan du läsa rapporten

 

JÄMu 2022

2022 genomförde jämställdhetsmyndigheten en undersökning för att mäta attityder till jämställdhet, psykisk hälsa och normer kring kön bland det svenska folket. DO fick 2021 in 849 anmälningar om diskriminering inom arbetslivsområdet. Av dessa rörde 31 procent diskriminering som har samband med kön och 8 procent sexuella trakasserier. Två tredjedelar av kvinnorna och hälften av männen uppger att diskriminering av kvinnor på arbetsplatser i Sverige är ett problem. JämU visar bland annat att det fortfarande finns utmaningar i arbetet med att nå de jämställdhetspolitiska målen, trots att den övergripande bilden är att Sverige är ett jämställt land.

Läs mer om JÄMu här