Om EDCS

Verksamhetsberättelse 2016

Equality Development Center West Sweden, EDCS ekonomisk förening, har under verksamhetsåret 2016 haft huvudfokus på att skapa stabilitet i verksamheten under nya förutsättningar. Verksamhetsbidragen från offentliga parter har under året väsentligt minskat, men förändringsarbetet har genomförts med bra resultat och föreningen har kunnat använda utmaningen till att expandera verksamhetsfältet och nyanställa.

Förändrade förutsättningar

EDCS har som huvuduppdrag att vara ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland. Under verksamhetsåret 2016 fick föreningen bidrag från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utföra delar av det uppdraget. Dessa bidrag har tidigare fungerat som en förstärkning av de verksamhetsbidrag, som EDCS, och andra resurscentra runt om i landet, tilldelats från Tillväxtverkets resurscentraprogram. Verksamhetsbidraget har under många år utgjort stommen i EDCS verksamhet. Vid regeringsskiftet ändrade Tillväxtverket inriktning på sina medel för jämställdhetsutveckling och valde att kanalisera dem via landets län. Dessa förväntas sedan stå för eventuell tilldelning till resurscentra. Konsekvensen blev att EDCS inte hade några medel från Tillväxtverketunder under 2016 och beskedet om att EDCS kommer att kunna få del av dessa medel under 2017, kom först under hösten.

De förändrade förutsättningarna har påverkat EDCS arbetsformer och fokus har under året legat på att skapa en ny ekonomisk bas genom att utföra uppdrag, samt driva egna projekt. Målet har varit att skapa långsiktiga samarbetsavtal för att få en jämn belastning. Vid sidan av dessa har EDCS genomfört en rad ”korta” uppdrag som stöd för jämställdhetsutveckling i olika projekt, företag och verksamheter.

Verksamhet

Vid föreningsstämman 2016 fastställdes en verksamhetsplan för 2016/2017, baserad på visionen:

EDCS ska bidra till det goda livet genom att vara en drivande och kunnig aktör och tillhandahålla en samverkansplattform för jämställdhetsutveckling. Det ska vara självklart för offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle att vända sig till EDCS för att få stöd i sitt jämställdhetsarbete. EDCS ska uppfattas som en kunnig och ansvarsfull samverkanspartner.”

För att nå det önskade läget har EDCS under 2016 främst arbetat för att skapa en stabil och kunnig organisation, med kompetens att möta – och samverka med – parter inom offentlig, privat och civil sektor.

Regional utvecklingsaktör

En viktig del av uppdraget handlar om att skapa strukturella förändringar som banar väg för jämställda villkor i regionen. Samverkan med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Skaraborgs kommunalförbund är därför central. Samarbetet har två ben och handlar dels om arbete med strategier och strukturer inom regionen och dels om att fungera som ett stöd för kunskapsutveckling inom organisationerna. EDCS var under 2016 en del av styrgruppen för genomförande av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2016-2018, ”Jämställdhet gör skillnad 2.0” och ingick under hösten ett partnerskap med regionen, för att kunna fungera som genomförare av olika avsnitt, under 2017.

EDCS deltar även i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk och finns representerat i regionens samråd för jämställdhet och HBTQ. Samverkan med region och länsstyrelse ger EDCS möjligheter – och legitimitet – att verka som en regional utvecklingsaktör inom det breda fältet social hållbarhet.

Inom ramen för delregional samverkan har EDCS utvecklat ett hållbart samarbete med IDC West Sweden, Högskolan i Skövde och Gothia Innovation om genomförande av Mångfaldsforum. Under 2016 prövades en ny modell med fyra halvdagsträffar. Skaraborgs kommunalförbund deltog bland annat genom att stå för produktionen av en film, där olika individer, som deltagit i EDCS utvecklingsinsatser, beskriver sina erfarenheter av jämställdhetsarbete.

Långsiktiga samarbeten

Under 2016 inledde EDCS långsiktiga uppdrag (cirka två år) med olika projektägare. Det handlar främst om att fungera som stöd för jämställdhetsintegrering och normkritiska arbetssätt i projekt, som drivs av Skaraborgs kommunalförbund och IDC West Sweden. Uppdragen – Kompetensnavet, Collegesamverkan VG och Inkluderande teknikbransch – ställer stora krav på EDCS förmåga att utveckla metoder för integrering i en omfattning som inte tidigare prövats. Stöd för jämställdhetsintegrering innebär både rena utbildningsinsatser och praktisk handledning i det vardagliga arbetet inom verksamheterna, i huvudfåran och insatserna följs och utvärderas av både uppdragsgivare och finansiärer (ESF, VGR).

Projektansvar

Under vintern 2016 beviljade Europeiska socialfonden den ansökan om medel för att driva projektet GRÄNSFRI, som skickats in under hösten 2015. Det är ett relativt omfattande projekt som genomförs i samverkan med Essunga, Skövde och Tibro kommun, från 1 mars 2016 fram till årsskiftet 2018. Projektet ger möjlighet att arbeta systematiskt med metodutveckling, med stöd av forskare. Målet är att skapa en bred representation, som speglar samhällets medborgare, som använder genusmedvetna och normkritiska metoder i arbetet med lokal utveckling. Projektet bygger på att arbetsliv, offentlighet, civilsamhälle och akademi samverkar i metodutvecklingen (quadruple helix).

Samverkan med jämställdhetsrörelsen

EDCS har även ett uppdrag gentemot civilsamhället och har under 2016 deltagit i flera olika samverkansprojekt tillsammans med jämställdhetsrörelsen i Skaraborg. Det har bland annat handlat om manifestation på den internationella kvinnodagen och arrangemang av en föreläsning om villkoren för kvinnor på flykt.

Föreningens styrelse

Under 2015 har styrelsen haft fem ordinarie styrelsemöten. Den styrelse som valdes vid stämman 2016 har bestått av:
Anne Svensson, ordförande
Pascal Tshibanda, vice ordförande
Linda Henriksson, kassör (ersättare)
Carina Andersson, ledamot
Anders Ebbesson, ledamot

Organisationen

Trots ett osäkert utgångsläge har EDCS verksamhet kunnat utökas under 2016.  Den typ av tjänster som EDCS står för har efterfrågats av både offentliga och privata parter, bland annat som en följd av finansiärers uttalade krav på jämställhetskompetens i projekt. För att möta efterfrågan har antalet anställda kunnat ökas med en person. I december 2016 hade EDCS fyra anställa; verksamhetsledare (100%), två projektledare (80 och 75%) och ekonom (40%).

Skövde 19 april 2017
Anne Svensson
/ordförande