Om EDCS

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse för EDCS ekonomisk förening

Under verksamhetsåret 2018 utvecklade EDCS ekonomisk förening sin verksamhet och omfattade målgrupper och uppdragsgivare inom både offentlig och privat sektor. Speciella satsningar i form av möten, telefonsamtal och e-post, genomfördes för att sprida information om EDCS och nya uppdragsgivare kunde nås utanför regionen. EDCS ska bidra till en hållbar regional utveckling genom att fungera som stöd för normkritiskt utvecklingsarbete. Konkret betydde det under 2018 att EDCS genom kunskapsöverföring, kartläggning/analys, coachning, projektverksamhet, nätverksbyggande och rådgivning, medverkade till att skapa förutsättningar för jämställda villkor på regional och kommunal nivå.

Projektet GRÄNSFRI, som avslutas i februari 2019, utgjorde en viktig del av verksamhetens utvecklingsarbete och kunde bland annat ta fram ett nytt koncept för demokratiska och icke-exkluderande arbetsformer.

Regional utvecklingsaktör

För att utföra uppdraget som resurscentrum fick föreningen under 2018 ekonomiskt stöd från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Samverkan med dessa parter var central och EDCS var bland annat en del av styrgruppen för genomförande av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2016–2018, ”Jämställdhet gör skillnad 2.0”. Inom ramen för ett partnerskap med regionen, genomförde EDCS utbildningsuppdrag, processtöd och kartläggningar och sammanställning av två genuskontrakt kopplade till handlingsplanen.

EDCS deltog även i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk och fanns representerat i regionens samråd för jämställdhet och HBTQ. Samverkan med region och länsstyrelse gav EDCS möjligheter – och legitimitet – att verka som en regional utvecklingsaktör inom det breda fältet social hållbarhet.

Samverkan med utvecklingsaktörer

Inom ramen för delregional samverkan fortsatte EDCS samverkan med IDC West Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation om genomförande av Mångfaldsforum för att sprida kunskap om metoder och verktyg i mångfaldsarbetet. Ett forum, med bred uppslutning, genomfördes under 2018. En diskussion har inletts om att bredda samverkan till att omfatta fler stödfunktioner än enbart ett forum.

Konsultuppdrag

Under 2018 var efterfrågan på EDCS tjänster stabil. Flera av de långsiktiga uppdrag som inleddes med olika utvecklingsaktörer under 2016 avslutades dock, enligt plan, under 2018. Uppdragen handlade i huvudsak om att fungera som stöd för jämställdhetsintegrering och normkritiska arbetssätt i olika projekt. Flera av de långsiktiga uppdragen ledde till andra uppdrag, oftast utbildningsinsatser, men i vissa fall utvecklades de till samverkan kring längre utvecklingsprocesser. EDCS har till exempel fungerat som kunskapsstöd för jämställdhetsintegrering inom Högskolan i Skövde och för mångfaldsarbetet inom Gjuteriet på Volvo.

 Projektansvar

EDCS drev under 2018 fortsatt ESF-projektet GRÄNSFRI, som genomförs i samverkan med Essunga, Skövde och Tibro kommun, fram till februari 2019. Projektet ger möjlighet att arbeta systematiskt med metodutveckling, med stöd av forskare. Målet är att skapa arbetsmetoder som säkerställer en bred representation och genusmedvetna, normkritiska metoder i det lokala utvecklingsarbetet. Projektet bygger på att arbetsliv, offentlighet, civilsamhälle och akademi samverkar i metod-utvecklingen (quadruple helix). Den metod som tagits fram inom projektet har potentialen att påverka arbetet inom de tre deltagande kommunerna och på så sätt stärka arbetet med social hållbarhet.

Samverkan med jämställdhetsrörelsen

EDCS har även ett uppdrag gentemot civilsamhället och deltog under 2018 i samverkansprojekt kopplade till den internationella kvinnodagen tillsammans med jämställdhetsrörelsen i Skaraborg.

Föreningens styrelse

Under 2018 höll styrelsen sex ordinarie styrelsemöten och en extra stämma för förändring av stadgarna. Den styrelse som valdes vid ordinarie stämma 2018 bestod av: Anne Svensson, ordförande, Linda Henrichsson, Carina Andersson, Anders Ebbesson, Linnea Eklund Lorentzon, Gustaf Olsson och Tomas Medin.

Organisationen

EDCS hade under 2018 fyra anställda; verksamhetsledare/jämställdhetsutvecklare (100 procent), två jämställdhetsutvecklare, på 80 respektive 75 procent, samt en ekonom på 40 procent. I december avslutades anställningen för en projektledare på 75 procent och en ny medarbetare anställdes på 100 procent.

Skövde 2019-04-15

Anne Svensson
Anders Ebbesson
Linnea Eklund Lorentzon
Linda Henrichsson
Tomas Medin
Gustaf Olsson