Om EDCS

Verksamhetsberättelse 2017

Under verksamhetsåret 2017 utvecklade och expanderade EDCS ekonomisk förening sin verksamhet till att omfatta fler målgrupper och uppdragsgivare inom offentlig och privat sektor.

Regional utvecklingsaktör
EDCS är ett regionalt resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland. Det betyder att EDCS – i olika forum och med olika metoder – ska medverka till att skapa strukturella förändringar, som banar väg för jämställda villkor på olika samhällsnivåer.

För att utföra uppdraget fick föreningen under 2017 ekonomiskt stöd från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. EDCS har som mål att samverka med parter inom offentlig, privat och civil sektor, men samverkan med Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Skaraborgs kommunalförbund har fortsatt varit central för verksamheten. Samarbetet har två ben och handlar dels om arbete med strategier och strukturer inom regionen och dels om att fungera som ett stöd för kunskapsutveckling inom organisationerna. EDCS var under 2017 en del av styrgruppen för genomförande av handlingsplanen för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2016-2018, ”Jämställdhet gör skillnad 2.0” och utförde inom ramen för ett partnerskap med regionen, utbildningsuppdrag, processtöd och kartläggningar kopplade till handlingsplanen.

EDCS deltog även i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk och fanns representerat i regionens samråd för jämställdhet och HBTQ. Samverkan med region och länsstyrelse gav EDCS möjligheter – och legitimitet – att verka som en regional utvecklingsaktör inom det breda fältet social hållbarhet.

Inom ramen för delregional samverkan utvecklade EDCS, vid sidan om att vara en samverkanspart för kommunalförbundet i jämställdhetsfrågor, ett hållbart samarbete med IDC West Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation om genomförande av Mångfaldsforum för att sprida kunskap om metoder och verktyg i mångfaldsarbetet. Ett forum, med bred uppslutning, genomfördes under 2017.

Konsultuppdrag
Under 2017 ökade efterfrågan på EDCS tjänster, både från offentlig och privat sektor. Detta var delvis en följd av olika finansiärers tydligt uttalade krav på jämställhetskompetens, men hade även kopplingar till ett ökat intresse för att skapa attraktiva organisationer för att säkra framtida kompetensförsörjning, Flera av de uppdrag som inleddes med olika utvecklingsaktörer under 2016 fortsatte under 2017. Det handlade i huvudsak om att fungera som stöd för  jämställdhetsintegrering och normkritiska arbetssätt i projekt. Uppdragen innehöll både rena utbildningsinsatser och praktisk handledning i det vardagliga arbetet. Insatserna följdes och utvärderades av både uppdragsgivare och finansiärer (ESF, VGR).

Flera av de långsiktiga uppdragen ledde till andra uppdrag, oftast utbildningsinsatser, men i vissa fall utvecklades de till samverkan med aktörer inom den privata sektorn, akademi och enskilda kommuner, kring längre utvecklingsprocesser.

Projektansvar
EDCS drev under 2017 fortsatt ESF-projektet GRÄNSFRI, som genomförs i samverkan med Essunga, Skövde och Tibro kommun, fram till årsskiftet 2018. Projektet ger möjlighet att arbeta systematiskt med metodutveckling, med stöd av forskare. Målet är att skapa arbetsmetoder som säkerställer en bred representation och genusmedvetna och normkritiska metoder i det lokala utvecklingsarbetet. Projektet bygger på att arbetsliv, offentlighet, civilsamhälle och akademi samverkar i metodutvecklingen (quadruple helix).

Samverkan med jämställdhetsrörelsen
EDCS har även ett uppdrag gentemot civilsamhället och deltog under 2017 i samverkansprojekt tillsammans med jämställdhetsrörelsen i Skaraborg.

Föreningens styrelse
Under 2017 höll styrelsen fem ordinarie styrelsemöten. Den styrelse som valdes vid stämman 2017 bestod av:
Anne Svensson, ordförande
Pascal Tshibanda
Linda Henriksson
Carina Andersson
Anders Ebbesson
Linnea Eklund Lorentzon
Tomas Medin

Organisationen
EDCS hade i december 2017 fyra anställa; verksamhetsledare (100%), två projektledare (80 och 75%) och ekonom (40%).