Om EDCS

Verksamhetsberättelse 2015

Equality Development Center West Sweden, EDCS ekonomisk förening, har under verksamhetsåret 2015 haft två huvudfokus: Att genomföra uppdrag kopplade till verksamhetsbidrag och avtal, samt att utveckla och förankra föreningens arbetsformer.

Uppdrag och uppdragsgivare

EDCS har som huvuduppdrag att vara ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland. Under verksamhetsåret 2015 fick föreningen bidrag från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen för att utföra uppdraget. Bidragen definierades som en förstärkning av de medel resurscentrumet haft från Tillväxtverkets resurscentraprogram. Tillväxtverkets treåriga verksamhetsbidrag hade fram till 2015-01-31 haft 2Core AB som juridisk bas och utgjorde basen för resurscentraverksamheten. Allt sedan starten av den ekonomiska föreningen 2013 har målet varit att överföra all verksamhet kopplad till resurscentrumet till föreningen. Detta blev verklighet 1 februari 2015, då Tillväxtverkets tilldelningsbeslut, som gällde fram till 2015-10-31, överfördes till EDCS ekonomisk förening. Från det datumet blev EDCS ekonomisk förening huvudman för all resurscentraverksamhet och personal som tidigare varit knuten till 2Core AB.

Beslut om Tillväxtverkets fördelning av medel till resurscentra, sorterar under näringslivsdepartementet och beslut fattas av riksdagen. Beslut om hur medlen skulle hanteras för 2016 – 2018 fattades inte förrän i december 2015. Medel blir därför inte tillgängliga förrän tidigast vid halvårsskiftet 2016 och tilldelningen kommer att ske via regionen. Konsekvensen blev att föreningen under hösten 2015 fick ökat fokus på att utföra uppdrag mot andra parter – och att sälja tjänster.

Under hösten 2015 deltog EDCS i anbudsförfaranden och fick uppdrag som stöd för jämställdhetsintegrering i ESF-projektet Kompetensnavet, ESF-projektet Level up, samt Inkomstjägarna. Vid sidan av dessa uppdrag har enskilda insatser genomförts för olika intressenter. Detta innebär att EDCS ekonomisk förening under 2015 skapat en plattform för verksamhet vid sidan av de offentliga medel, som fortsatt dock utgör föreningens bas.

Verksamhet

Under 2015 har EDCS varit aktivt i olika regionala utvecklingsfora och genomfört utbildningar, processtöd, föreläsningar, samverkansprojekt och visst kartläggningsarbete.

Utbildningsinsatser

EDCS har haft uppdraget att tillsammans med representant från Länsstyrelsen utforma en utbildning för handläggare inom länsstyrelse och Västra Götalandsregionen (VGR). Utbildningen utgjorde grunden för att jämställdhetsintegrera handläggningsprocesser och har genomförts med EDCS som utbildare.

MRON, normmedvetna utbildningsmiljöer, genomfördes i samverkan med Teknikcollege Skaraborg och har lett till ett fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för projektet ”Inkluderande teknikbransch”.

EDCS har dessutom genomfört en rad korta utbildningar.

Föreläsningar

Hållbar samhällsplanering – vägar till tillväxt, Pop Up InQbator Skaraborg (GAC) Högskolepedagogiken (HIS), byggbranschträff, nätverket för kvinnliga högskoleingenjörer, bygglärarträff, Tibro kommun – ledarträff, m fl.

Processtöd

IDC West Sweden (Hållbar industri, jämställdhetsutveckling), Skaraborgs kommunalförbund (branschråd, teknikcollege, strukturbild Skaraborg), Inredia (Ungdomssamverkan mellan (Arbetsförmedlingen Tibro, Inredia, näringslivet i Tibro), o fl

Aktivitet i samverkan

Mångfaldsforum (IDC, Inredia, GIAB och HIS), Framtidsfabriken, Inkluderande teknikbransch (HIS, Teknikcollege, näringslivet, industriprogram), Skövde Pride, 8 mars.

Regional utveckling

Samråd jämställdhet och hbtq (avdelning rättighet VGR), Referensgrupp jämställd tillväxt (VGR), Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk, Partnerskap Leader.

Kartläggningsarbete

foQus deltagande: Lidköping, Skövde, Skara, Falköping, Tidaholm, Vara och Göteborg.

Winnet/ Tillväxtverket

Deltagande i konferenser, regionala dialogmöten med RC, etc

EDCS har även genomgått utbildning för att kunna utföra jämställdhetscertifiering (Winnet)

Föreningens arbetsformer

Under 2015 har styrelsen haft fem ordinarie styrelsemöten. Vid årsmötet 2015 utökades antalet medlemmar i styrelsen, vilket gav en breddad förankring i civilsamhället. Den styrelse som valdes vid stämman 2015 har bestått av:

Anne Svensson, ordförande
Pascal Tshibanda, vice ordförande
Linda Henriksson, kassör (ersättare)
Marly Mattsson, ledamot
Carina Andersson, ledamot
Anders Ebbesson, ledamot
Gunilla Remneland, ersättare

Styrelsen har under året arbetat med att skapa strukturer för föreningens arbete och har tagit fram strategidokument, som reglerar ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelse och verksamhetsledare, liksom den framtida inriktningen för föreningen. Ett visionsdokument kommer att presenteras vid stämman 2016. Strukturen för arbetet och riktningsbeslut har varit en förutsättning för medlemsrekrytering och styrelsen har väntat med att initiera rekryteringsinsatser tills dessa funnits på plats.

Ekonomi

EDCS har fullföljt och redovisat de uppdrag som föreningen haft via Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket. På grund av de förändrade villkoren för verksamhetsbidrag, som beskrivs ovan, har det under hösten periodvis uppstått problem med föreningens likviditet. En extra föreningsstämma hölls 13 november, för att besluta om möjligheten att ta en bankkredit. Möjligheten utnyttjades inte under 2015.

EDCS ekonomisk förening hade i december 2015 tre anställda, verksamhetsledare, projektledare och ekonomiansvarig.

Skövde 16 mars 2016
– Styrelsen