Om EDCS

Verksamhetsberättelse för EDCS ekonomisk förening
verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31

EDCS ska bidra till en hållbar regional utveckling genom att fungera som stöd för normkritiskt utvecklingsarbete. Under verksamhetsåret 2019 betydde det att EDCS genom kunskapsöverföring, kartläggning/analys, coachning och rådgivning, medverkade till att skapa förutsättningar för jämställda villkor inom den privata- och offentliga sektorn samt på delregional och regional nivå.

EDCS är beroende av omvärlden och flera av de projektverksamheter EDCS haft långsiktiga avtal med avslutades runt årsskiftet 2018-19. Även vårt eget projekt, GRÄNSFRI, avslutas i februari, med slutkonferens och presentation av projektets resultat, bland annat GRÄNSFRIA PERSPEKTIV – ett nytt koncept för demokratiska och icke-exkluderande arbetsformer. Projektet genomfördes i samverkan med Essunga, Skövde och Tibro kommun och gav möjlighet att arbeta systematiskt med metodutveckling, med stöd av forskare.

Under våren gick efterfrågan på EDCS tjänster ned och minskningen kunde endast delvis kompenseras med korta uppdrag. Trots speciella marknadsföringsinsatser, ledde situationen till att EDCS tvingades minska personalstyrkan.

Under hösten skapades ett nytt långsiktigt samarbete med två ESF-projekt och flera olika kommuner och organisationer efterfrågade föreläsningar och workshops. Samtidigt lanserade EDCS ett utvecklingsprogram – ”Hållbar organisationsutveckling” – för offentliga och privata aktörer, som genomfördes under hösten.

Höstens ökade aktiviteter balanserade i viss mån upp vårens ansträngda läge, men året gav på totalen ett negativt ekonomiskt utfall.

Regional utvecklingsaktör
För att utföra uppdraget som resurscentrum fick föreningen under 2019 ekonomiskt stöd från Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. EDCS deltog i olika arrangemang som ordnades av dessa parter, bland annat arbetet med den nya utvecklingsstrategin för regionen. Vi deltog även i Länsstyrelsens jämställdhetsnätverk. Samverkan med region och länsstyrelse gav EDCS möjligheter – och legitimitet – att verka som en regional utvecklingsaktör inom det breda fältet social hållbarhet.

Konsultuppdrag
EDCS genomförde under 2019 konsultuppdrag för flera kommuner och aktörer, vid sidan om de ovan nämna långsiktiga uppdragen kopplade till olika projekt, i något större omfattning än tidigare år. Ett av uppdragen byggde på en samverkan kring längre utvecklingsprocesser kopplade till mångfaldsarbetet inom Gjuteriet på Volvo. Den fleråriga samverkan ledde under 2019 till att företaget tog stöd av EDCS för att utveckla ett brett utbildningsmaterial för sin personal. Materialet är ett exempel på hur EDCS kan medverka till att olika aktörer successivt bygger strukturer för att själva kunna ”äga” sitt utvecklingsarbete när det gäller social hållbarhet. Samverkan med företaget är också ett exempel på hur olika delar av EDCS verksamheter kan kopplas till varandra. Volvo GTO valde att delta i projektet GRÄNSFRI och utvecklade former för interaktion mellan volvoanställda och utrikes födda invånare i stadsdelen Ryd i Skövde. Metoderna har uppmärksammats och presenterades bland annat för jämställdhetsministern vid hennes besök i Skövde.

Samverkan med utvecklingsaktörer
Inom ramen för delregional samverkan har EDCS tillsammans med IDC West Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation genomfört Mångfaldsforum under en rad år. Under 2019 sökte gruppen nya former för att nå ut med budskap kring social hållbarhet och jämställdhetsutveckling. Arbetet pågår. EDCS deltog under 2019 i styrgruppen för Clas

Samverkan med jämställdhetsrörelse och det civila samhället
EDCS har även ett uppdrag gentemot civilsamhället och deltog under 2019 i samverkansprojekt kopplade till den internationella kvinnodagen tillsammans med jämställdhetsrörelsen i Skaraborg.  Under hösten genomfördes  en föreläsning för Inner Wheel och EDCS höll dessutom i en studiecirkel i jämställdhet i samverkan med ABF.

Ökad informationsspridning
Under hösten deltog EDCS vid Bokmässan i Göteborg, tillsammans med Rosa Guiden. Montern var full av olika jämställdhetsaktörer, scensamtal och framträdanden. Deltagandet gav goda möjligheter att sprida information om EDCS och knyta kontakter med andra aktörer.

För att stärka informationsflödet startade EDCS utgivning av nyhetsbrev. Brevet kommer ut en gång per kvartal och når cirka 500 personer.

Föreningens styrelse
Under 2019 höll styrelsen fem ordinarie styrelsemöten och ett konstituerande sammanträde. Den styrelse som valdes vid ordinarie stämma 2019 bestod av: Anne Svensson, ordförande, Linda Henricsson, Anders Ebbesson, Linnea Eklund Lorentzon, Gustaf Olsson och Tomas Medin.

Organisationen
EDCS hade under 2019 fyra anställda; två jämställdhetsutvecklare på 100 procent, en jämställdhetsutvecklare, på 80 procent, samt en ekonom på 40 procent. Som en följd av den minskade efterfrågan sades den ena jämställdhetsutvecklaren upp på grund av arbetsbrist och lämnade EDCS sista juli.

Skövde 2019-04-20

Anne Svensson
Anders Ebbesson
Linnea Eklund Lorentzon
Linda Henrichsson
Tomas Medin
Gustaf Olsson