Om EDCS

Stadgar för EDCS ekonomisk förening

EDCS (Equality Development Centre West Sweden)

 

1. Firma
Föreningens namn och firma är
EDCS – Equality Development Centre West Sweden ekonomisk förening.

2. Ändamål och verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva utvecklingsverksamhet som skapar samhällsnytta inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.

Föreningen ska bidra till en hållbar regional utveckling, genom att fungera som stöd för normkritiskt utvecklingsarbete. Fokus ligger på att skapa jämställda villkor för kvinnor, män och de som definierar sin könsidentitet på annat sätt. EDCS verksamhet omfattar kunskapsöverföring, kartläggning/analys, coachning, projektverksamhet, nätverksbyggande och rådgivning, samt annan verksamhet som främjar föreningens ändamål. EDCS ska också samordna aktiviteter och informationsflöden i syfte att fungera som en samarbetspartner för offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle.
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

3. Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Skövde kommun.

 4. Medlemskap
Till medlem i föreningen antas fysiska och juridiska personer som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt i övrig bidra till fullföljandet av ändamålet med föreningen. Skriftlig ansökan om medlemskap lämnas till föreningens styrelse.

5. Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar, beslut och ingångna avtal.

Medlemmarna ska delta i verksamheten med eget arbete som anställda eller på uppdragsbasis och/eller genom att anlita föreningens tjänster – eller bidra till verksamheten med en medlemsinsats (investerande medlemmar).

6. Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen insättes på föreningens post/bankgirokonto senast en månad efter att medlemskap har beviljats. En insats betalas tillbaks endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

7. Årsavgift/medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala årsavgift. Årsavgiftens storlek, dock högst 100 kr, beslutas av föreningsstämman. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid styrelsen bestämmer.

8. Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgar eller som uppenbarligen skadar föreningen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem förlorar genast rätten att delta i överläggningar och beslut som rör föreningens angelägenheter. Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

9. Utträde
Utträde ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast sex månader efter anmälan om utträde samt tidigast en månad efter beslut om uteslutning.

10. Återbetalning av insats
Medlem som avgått ur föreningen har rätt att återfå sin inbetalda medlemsinsats och på andelen belöpande vinstmedel i enlighet vad som föreskrivs i 13 kap 2§ lagen om ekonomiska föreningar.

11. Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 7 styrelseledamöter, med högst 2 styrelsesuppleanter.

Styrelsens ordförande väljs av stämman. Övriga befattningshavare utses inom styrelsen.

Ordförande väljs på ett (1) år, dvs. fram till dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår. Av övriga ledamöter väljs första året hälften på ett (1) år och resterande på två (2) år. Följande år väljs alla övriga ledamöter på två (2) år, dvs. fram till dess ordinarie föreningsstämma hållits andra året efter valet.

Styrelsen är beslutför när antalet närvarande ordinarie ledamöter och suppleanter överstiger hälften av hela antalet valda ordinarie ledamöter. Är styrelsen inte fulltalig, skall de som röstar för beslut dock utgöra mer än hälften av hela antalet valda ordinarie ledamöter.

Suppleant, som ej tjänstgör i ordinarie ledamots ställe, äger rätt närvara vid sammanträden, men ej deltaga i besluten.

12. Revisorer
På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

13. Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen och dem som styrelsen därtill utser.

14. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 01-01 – 12-31

15. Årsredovisning
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma.

 16. Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma äger rum före maj månads utgång
Extra stämma skall hållas när:
– styrelsen anser att det behövs
– revisorerna begär det
– minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det
På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Ordförandens anmälan av protokollförare.
 4. Fastställande av röstlängd.
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.
 6. Fastställande av dagordning.
 7. Fråga om föreningsstämman utlysts i stadgeenlig ordning.
 8. Styrelsens årsredovisning av det gångna räkenskapsåret.
 9. Revisorernas berättelse.
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om disposition av föreningens vinst eller förlust.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Beslut om verksamhetsplan.
 14. Bestämmande av ev. ersättning till de som enligt dessa stadgar väljs till uppdrag inom föreningen.
 15. Fastställande av årsavgift och ev. serviceavgift.
 16. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen.
 17. Val av ordförande
 18. Val av övriga styrelseledamöter och ev. suppleanter.
 19. Val av valberedning.
 20. Beslut om köp av revisorstjänst. Stämman fattar årligen beslut om köp av revisorstjänst, vilket ersätter val av revisor.
 21. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till föreningsstämman och som varit styrelsen tillhanda senast en månad innan stämman.
 22. Övriga ärenden

17. Kallelse och andra meddelanden
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen per post eller e-post. Kallelsen skall vara utsänd tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie stämma respektive senast två (2) veckor före extra stämma. Då kallelsen utgått till föreningsstämma skall styrelsen omedelbart underrätta revisorerna.

Andra meddelande till medlemmar än kallelse till föreningsstämman skall skickas via post och/eller e-post.

18. Rösträtt
Varje medlem äger en röst. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud. Ombudet skall uppvisa skriftlig, daterad fullmakt som gäller högst ett år.

19. Vinstfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, efter i lag föreskriven avsättning till reservfonden, enligt föreningsstämmans beslut och föras i ny räkning

20. Upplösning
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

21. Ändring av stadgar
Ett beslut om ändring av stadgarna är giltigt om minst två tredje-delar av de röstande vid årsstämman har röstat för det.

Ett beslut om ändring av stadgarna som innebär att en medlems skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas eller att medlemmens rätt till vinst inskränks är giltigt om minst tre fjärdedelar av de röstande har röstat för det.

22. Övrigt
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.