Om EDCS

Stadgar för EDCS ekonomisk förening

EDCS (Equality Development Centre West Sweden)

 

1. Föreningens namn
Föreningens namn är EDCS (Equality Development Centre West Sweden).

2. Föreningens säte
EDCS är en ideell förening med säte i Skövde, Västra Götaland.

3. Föreningens bakgrund
Verksamheten i resurscentret EDCS har drivits med 2Core AB som juridisk bas. Verksamheten har finansierats av Tillväxtverkets resurscentraprogram. Med denna förenings tillkomst överförs befintlig verksamhet och personal från 2Core AB till föreningen EDCS (Equality Development Centre West Sweden).

4. Föreningens syfte
EDCS skall fungera som ett resurscenter för jämställdhet och mångfald i Västra Götaland. Huvudsyftet är att bedriva verksamhet som ligger i linje med regeringens direktiv för resurscentraverksamhet.

EDCS skall bidra till en hållbar regional utveckling genom att komplettera utvecklingsarbetet med ett genusmedvetet och normkritiskt perspektiv. I arbetet ingår att synliggöra kvinnors och mäns villkor, öka kvinnors inflytande, bidra till att bryta upp den könssegregerade arbetsmarknaden och till att skapa jämställda villkor för företagande och innovation.

 • Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och skall samordna aktiviteter och informationsflöden i syfte att fungera som en samarbetspartner för olika aktörer inom jämställdhets- och mångfaldsområdet.
 • EDCS ska bidra till att skapa forum för att kvinnor med olika bakgrunder ska kunna formulera sina behov och intressen och ha en plattform för att driva ett aktivt påverkansarbete.
 • Föreningen skall ta initiativ till och/eller stödja kunskapsutveckling och debatt kring jämställdhet och mångfald i regionen.
 • EDCS genomför sitt uppdrag genom kunskapsöverföring, kartläggning/analys, coachning, nätverksbyggande och rådgivning.

5. Medlemskap
Föreningen skall vara öppen för alla; enskilda, organisationer, institutioner, myndigheter, företag, föreningar m fl som erlagt avgift till föreningen.

6. Medlemsavgift
Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Årsmötet kan även besluta om differentierade medlemsavgifter.

7. Medlems utträde
Medlem har rätt att när som helst utträda ur föreningen, men erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

8. Uteslutning
Medlem kan av styrelsen uteslutas ur föreningen om styrelsen finner att medlemmen agerat på ett sätt som skadar eller motarbetar föreningens syfte.

9. Föreningens organisation
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmötet utser föreningsstyrelse, som ska fungera som föreningens verkställande organ.
Motion till årsmötet ska vara skriftlig och inlämnas till styrelsen senast fem veckor före årsmöte.
Nominering av styrelseledamot ska vara valberedningen tillhanda senast fem veckor för årsmöte.
Årsmötet väljer en styrelse bestående av ordförande samt lägst fyra (4) och högst sju (7) ledamöter. Ledamöterna väljs på en tid av ett år.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Styrelsen utser inom sig funktioner med huvudansvar efter behov – såsom ekonomiansvarig, sammankallande samt kontaktperson/er gentemot andra organisationer, samhälle och media. Styrelsen kan vid behov, inom sig, byta funktioner.
Styrelsen ansvarar för personal och arbetsmiljö. Delar av ansvaret kan delegeras.

10. Valberedning
Valberedningen ska bestå av minst två (2) medlemmar, icke styrelseledamöter.
Valberedningens uppgift är att bereda ledamöter till styrelsen och till revisionen.
Valberedningen sitter fram till nästa årsmöte. Valberedningen utser sammankallande inom sig.

11. Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper utser årsmötet en revisor och en ersättare, icke styrelseledamöter.

Senast en månad före årsmöte skall styrelsen överlämna erforderliga handlingar för att revision ska kunna genomföras. Revisorn ska avge revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

12. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

13. Firmatecknare
Föreningens styrelse utser inom sig två (2) firmatecknare, tillsammans eller var för sig. Rätten att teckna firma kan delegeras.

14. Rösträtt
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Ledamot i styrelse har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelse. Beslut i sakfråga fattas med enkel majoritet, med öppen omröstning. Personval sker med slutna sedlar, om någon begär det. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

15. Årsmötet
Årsmötet infaller varje år senast tre (3) månader efter räkenskapsårets utgång.
Kallelse går ut till medlemmar senast tre (3) veckor före årsmötet.

Årsmötet behandlar bl a följande punkter:

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  2. Val av justerare för mötesprotokollet
  3. Godkännande av kallelse
  4. Fastställande av dagordning
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna verksamhetsåret
  7. Revisorns berättelse
  8. Fastställande av balans- och resultaträkning
  9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
  10. Behandling av motioner
  11. Fastställande av verksamhetsplan
  12. Fastställande av antal ledamöter, revisorer och valberedning
  13. Val av styrelse
  14. Val av revisor och ersättare
  15. Val av valberedning
  16. Fastställande av medlemsavgift
  17. Eventuella förslag till ändringar i stadgar
  18. Övriga frågor

16. Upplösning
För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, samt att förslaget om upplösning stöds av minst två tredjedelar av rösterna.

Hur ev. kvarvarande tillgångar skall fördelas beslutar dessa medlemsmöten.

17. Tolkningsföreträde
Föreningens styrelse har företräde i tolkning av denna stadga